Polityka prywatności

1) Dane osobowe

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest TELENET.PL Sp. z o.o. z siedzibą w: 62-730 Dobra, ul. Słoneczna 14, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000771201, REGON: 382553823, NIP: 6681998177, wysokość kapitału zakładowego 163.000 PLN.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Telefonicznie: 63 220 88 00
Pisząc na adres-email: dobranet@dobranet.pl
Korespondencyjnie pod adresem:
TELENET.PL Sp. z o.o. ul. Słoneczna 14, 62-730 Dobra Dobra

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w celach:
1) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak aby realizować postanowienia zawarte w umowie, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
2) wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, zapewnienie bezpieczeństwa sieci. Dane będą wykorzystywane przez czas wykonania obowiązków (np. wystawienia faktury) lub przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3) wynikających z prawnie uzasadnionego interesu jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, przykładowo:
- dochodzenia swoich praw i ochrony przed roszczeniami
-wykrywania i zwalczania nadużyć oraz zapewnieniu bezpieczeństwa sieci
-tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne
-zapewnieniu obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług
-w celach marketingu bezpośredniego.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5) w innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób?

Informujemy, że w momencie połączenia z stroną internetową dobranet.pl w logach systemowych pojawia się informacja o adresie IP i rodzaju urządzenia oraz oprogramowania na urządzeniu, z którego Państwo korzystają.

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu umowy takich jak: imię i nazwisko, numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres. Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Przepisy prawa nakazują, aby przed skorzystaniem z usług telekomunikacyjnych dokonali Państwo rejestracji. Bez Państwa rejestracji nie moglibyśmy świadczyć usług telekomunikacyjnych objętych umową.

Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług umożliwiamy Państwu podanie również innych danych osobowych, takich jak np. numer telefonu czy adres e-mail co usprawnia kontakt między nami i pozwala oferować Państwu coraz to lepsze produkty.

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych:
- dane transmisyjne
- dane o rodzaju i kosztach wykupionych usług oraz posiadanych przez Państwa urządzeniach(np. router Wi-Fi)
- dane o numerze Państwa rachunku bankowego i dane o banku lub instytucji płatniczej Państwa obsługującej

Kto może zapoznać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy administratorem danych osobowych. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z administratorem danych osobowych przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w punktach powyżej.

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane Abonentów usług telekomunikacyjnych przetwarzane będą przez czas trwania umowy, a następnie przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Administratorem danych osobowych zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Automatyczne podejmowanie decyzji

- Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa w następujących sytuacjach: w ramach warunków umownych możemy określić, że osiągnięcie lub przekroczenie wskazanych przez nas progów lub limitów (np. połączeń, transferu danych) może spowodować określone konsekwencje (np. zawieszenie działania usługi lub jej działanie na innych zasadach). Jeśli systemy informatyczne odnotują osiągnięcie progów lub limitów, automatycznie zastosujemy rozwiązanie określone w danej umowie.
- W sytuacji kiedy nie uregulują Państwo należności z tytułu świadczonych usług, nasz system na podstawie wysokości zadłużenia i jego okresu może automatycznie ograniczyć Państwu dostęp do usług lub uniemożliwić korzystanie z nich.

Przysługujące Państwu uprawnienia

- sprostowanie, poprawienie danych,
- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
- ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
- dostęp do danych - informacja o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych,
- przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Prawo sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Prawo do kontroli przetwarzania

Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacje o dobrowolności podania danych

Informujemy, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do korzystania ze strony internetowej dobranet.pl lub zawarcia umowy. Brak podania przez Ciebie danych identyfikujących uniemożliwia zawarcie umowy na świadczenia usługi.

2) Pliki cookies

Czym są pliki "cookies"?
Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Usuwanie plików "cookies"
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków.
- Internet Explorer
- Firefox
- Google Chrome
- Safari